Algemene Voorwaarden Verkoopservice Kringloop De Grootste Bazaar

Artikel 1. Kringloop De Grootste Bazaar

Stichting Kringloop De Grootste Bazaar is ingeschreven onder nummer 61609242 bij de Kamer van Koophandel Zuid-Nederland.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 De Aanbieder geeft een exclusieve volmacht aan Kringloop De Grootste Bazaar om het artikel of de artikelen genoemd in het verkoopcontract voor zijn of haar rekening te verkopen gedurende de hele aanbiedperiode. De Aanbieder verplicht zich tot betaling aan Kringloop De Grootste Bazaar, na verkoop van elk artikel, van de bemiddelingskosten en de extra kosten genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De Aanbieder geeft toestemming aan Kringloop De Grootste Bazaar om, onder verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, de verkoop van een of meer van de artikelen die onderwerp zijn van het verkoopcontract, toe te vertrouwen aan een andere onderneming die werkt onder de naam “Kringloop De Grootste Bazaar”.

2.3 Gedurende een periode van 2 volle kalender maanden vanaf de datum van ondertekening van het verkoopcontract, dient de Aanbieder af te zien van enige bemoeienis met de verkoop van de aangeboden artikelen. Terugname van de artikelen door de Aanbieder is in deze periode niet mogelijk, tenzij hij of zij als schadeloosstelling de bemiddelingskosten en de contractkosten betaalt die in geval van verkoop van de betreffende artikelen gedurende deze periode verschuldigd zouden zijn geweest.

2.4 Kringloop De Grootste Bazaar behoudt zich het recht voor om de artikelen te kiezen die aan hem ter verkoop worden toevertrouwd en in het bijzonder om elk artikel te weigeren dat klaarblijkelijk in slechte staat verkeert of waarvan de werking of de herkomst, dan wel de identiteit van de eigenaar onzeker zijn.

Artikel 3. Contractduur

3.1 Het verkoopcontract wordt in eerste instantie afgesloten voor een vaste periode van 2 volle kalendermaanden

3.2 Na afloop van deze periode van 2 volle kalender maanden is de Aanbieder gerechtigd om op elk moment de onverkochte artikelen terug te nemen na betaling van contractkosten en eventuele transportkosten.

3.3 Na afloop van deze periode van 2 volle kalender maanden heeft aanbieder de plicht zijn niet verkochte artikel of artikelen binnen 5  werkdagen op te halen bij Kringloop De Grootste Bazaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van uw niet verkochte artikelen.

3.4 Indien de Aanbieder een of meer van de onverkochte artikelen niet heeft opgehaald na de maximale contractduur van 2 volle kalender maanden plus 5 kringloop de Grootste Bazaar werkdagen  zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 kan Kringloop De Grootste Bazaar: deze artikel(en) op kosten van de Aanbieder aan zijn of haar adres afleveren, of deze vernietigen zonder dat de Aanbieder enigerlei schadevergoeding kan eisen van Kringloop De Grootste Bazaar, of erover beschikken en ze vrij voor eigen rekening verkopen, waarbij de volledige opbrengst van deze verkoop volledig toebehoort aan Kringloop De Grootste Bazaar, als vergoeding voor de kosten van bewaring, verzekering en administratie.

Artikel 4. Verkoopprijs

4.1 De basisprijs voor de verkoop van de aan Kringloop De Grootste Bazaar toevertrouwde artikelen wordt in onderling overleg bepaald door de Aanbieder en Kringloop De Grootste Bazaar.

4.3 Het uit te betalen bedrag, dat wil zeggen het aan de Aanbieder toekomende deel, zal worden berekend op basis van de werkelijk gerealiseerde verkoopprijs minus de van te voren afgesproken bemiddelingskosten, contractkosten en minus eventuele transportkosten.

Artikel 5. Betaling aan de Aanbieder

5.1 Na verkoop en na de afgesproken garantieperiode zal het gerealiseerde verkoopbedrag, na aftrek van de kosten, zijnde; 50 % bemiddelingskosten en € 9,95,- inclusief b.t.w contract kosten binnen 4 weken na verkoop, worden uitbetaald per overschrijving op de door de Aanbieder opgegeven giro- of bankrekening. Kringloop De Grootste Bazaar zal tevens een “Rekeningoverzicht verkoop- en netto-opbrengst” opmaken en aan de Aanbieder doen toekomen.

Artikel 6. Verzekering

6.1 Kringloop De Grootste Bazaar  heeft een verzekering afgesloten voor de risico’s die de gedeponeerde artikelen lopen aangaande wettelijke aansprakelijkheid, diefstal na sluitingstijd en brand. Bij schadegevallen ontvangt de Aanbieder dat bedrag dat Kringloop De Grootste Bazaar uitgekeerd zal krijgen door verzekeringsmaatschappij.

6.2 Aanbieder kan Kringloop De Grootste Bazaar nooit en te nimmer aansprakelijk stellen voor een te lage uitkering.

Artikel 7. Beëindiging van het contract en of verhuizing

7.1 Kringloop De Grootste Bazaar behoudt zich het recht voor om, na de Aanbieder hierover schriftelijk te hebben geïnformeerd, elk artikel dat hem twijfelachtig lijkt of dat een gebrek vertoont dat al dan niet opzettelijk bij de afsluiting van het verkoopcontract voor Kringloop De Grootste Bazaar is verborgen en dat het ongeschikt maakt voor de verkoop binnen de kwaliteitscriteria van Kringloop De Grootste Bazaar, uit de verkoop te nemen, ter beschikking van de Aanbieder te houden of bij deze op zijn of haar kosten af te leveren. In dit geval zal het verkoopcontract worden geannuleerd.

7.2 Daar Kringloop De Grootste Bazaar werkt met tijdelijke huisvesting is aanbieder ermee bekend dat indien Kringloop De Grootste Bazaar moet verhuizen het contract tussen Kringloop De Grootste Bazaar en aanbieder per direct wordt beëindigd. Aanbieder zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht om in de gelegenheid gesteld te worden, zijn of haar artikel of artikelen binnen 3 weken zelf te kunnen ophalen bij Kringloop De Grootste Bazaar. Na deze 3 weken heeft aanbieder geen recht of aanspraak meer op zijn artikel(en).

7.4 De eerder verkochte artikelen zullen zoals aangegeven in artikel 5.1 door de Grootste Bazaar uitbetaald worden aan de aanbieder.

7.3 Indien Kringloopde Grootste Bazaar moet verhuizen naar een nieuwe  locatie voor voortzetting van de activiteiten van Kringloop De Grootste Bazaar, kan aanbieder aangeven dat zijn artikel en of artikelen mee verhuisd moet(en) worden naar de nieuwe locatie van de Kringloop De Grootste Bazaar.

7.4 De in artikel 7.3 genoemde verhuizing komt voor rekening van Kringloop De Grootste Bazaar.

Artikel 8. Betaling door de Koper en eigendomsoverdracht

8.1 De artikelen worden verkocht tegen contante en/of bank betaling en onder voorwaarden van onmiddellijke afname door de Koper.

8.2 De verkochte artikelen blijven eigendom van de Aanbieder of van Kringloop De Grootste Bazaar, in uitzondering, tot volledige betaling heeft plaatsgevonden van de verkoopprijs van de artikelen en van de kosten. Deze bepaling vormt geen beletsel voor de overdracht op de Koper van de risico’s betreffende verlies of beschadiging van de verkochte artikelen.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de artikelen verkocht voor een afhaalprijs, hetgeen betekent dat verwijdering, aflevering, demontage, montage en installatie uitdrukkelijk hiervan zijn uitgesloten.

Artikel 9. Garantie

Het is aan de Koper om elk artikel voor het gebruik te laten controleren en in overeenstemming te brengen met de veiligheidsvoorschriften. Aangezien het gebruikte artikelen betreft, is de enige toepasbare garantie, naast de geldende wettelijke garantie, de garantie van de fabrikant of de importeur. Dit met uitzondering van elektrische, al dan niet draagbare artikelen, huishoudelijke apparaten, televisietoestellen en audioapparatuur, waarvoor in geval van niet functioneren tevens een garantie geldt voor terugname binnen 5 dagen  na aankoop.

Artikel 10. Abonnementen, vergunningen, ingebruikneming

De Koper van een artikel dient zelf zorg te dragen voor abonnementen, vergunningen, administratieve formaliteiten en bijkomende kosten, in het bijzonder voor het in goede staat brengen, voor de technische controle en voor overige noodzakelijke voorzieningen voor het functioneren of het gebruik.

Artikel 11. Niet afgehaalde artikelen

Indien Kringloop De Grootste Bazaar uitdrukkelijk de verwijdering van een of meer artikelen op een datum later dan de verkoopdatum accepteert, leidt het niet ophalen van de artikelen tot overgang van eigendom. En zullen de niet verkochte artikelen om niet overgaan van eigendom van aanbieder naar Kringloop De Grootste Bazaar. Aanbieder heeft na de periode genoemd in artikel 3.4 geen enkel recht meer op de artikelen zoals vermeld in de overeenkomst.

Artikel 12. Geschillen

Kringloop De Grootste Bazaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit of het functioneren van de voor rekening van de Aanbieder verkochte artikelen.

Artikel 13. Klantgegevens

De informatie in het aanbiedverkoopcontract en in de verkoopfacturen wordt automatisch verwerkt. In overeenstemming met artikel 27 van de Europese wet betreffende de informatica en vrijheid, beschikken de Aanbieder en de Koper over een recht op toegang tot en wijziging van de hen betreffende gegevens in de bestanden, die in de winkel aanwezig zijn.

Artikel 14. Bemiddelings- en contractkosten

Beschikbaar in Kringloop de Grootste Bazaar winkel en na te lezen op de website op de pagina’s 50/50 deal en Inkoop/donatie.

 

Verkoopvoorwaarden Kringloop De Grootste Bazaar

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen Kringloop de Grootste Bazaar en de koper.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Kringloop de Grootste Bazaar aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de koper kenbaar gemaakt door publicatie op de website www.degrootstebazaar.nl , Een ieder die aankopen doet geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2. Informatie-/onderzoeksplicht

2.1 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een artikel ten eigen genoegen nauwkeurig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het artikel overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties op de website dient af te gaan. Elke (potentiële)koper heeft de gelegenheid het aangeboden artikel te onderzoeken in de showroom van Kringloop de Grootste Bazaar aan de Hugo van der Goeslaan 4 te Eindhoven. Indien op de website bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
2.2 Kringloop de Grootste Bazaar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving op de website of op andere wijze kenbaar gemaakt. Kringloop De Grootste bazaar aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming koopovereenkomst

3.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing aan koper. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Kringloop de Grootste Bazaar het bod van de koper heeft geaccepteerd.
3.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 4. Verplichtingen koper

4.1 De koper dient zich op eerste verzoek van Kringloop de Grootste Bazaar te legitimeren.
4.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
4.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 5. Terugnameverplichting Kringloop De Grootste Bazaar

5.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde artikelen op de website uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – Kringloop De Grootste Bazaar bereid een aangeboden artikel tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs terug te nemen, indien de koper binnen een periode van twee weken na de verkoop ten genoegen van Kringloop De Grootste Bazaar bewijst dat het verkochte artikel zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
5.2 De bereidheid tot terugname vervalt als de koper het verkochte niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de Kringloop de Grootste Bazaar.

Artikel 6. Rechten Kringloop De Grootste Bazaar

Kringloop De Grootste Bazaar behoudt zich de volgende rechten voor: a. zonder opgave van redenen personen als koper te weigeren;b. na toewijzing onmiddellijk gehele betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Kringloop de Grootste Bazaar het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp opnieuw in de verkoop te brengen en het bod van de nalatige koper niet weer aan te nemen;c. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Kringloop De Grootste Bazaar bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en opnieuw in de verkoop te brengen;

Artikel 7. Betaling/eigendomsoverdracht

7.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro en eventuele BTW, één en ander als door Kringloop de Grootste Bazaar vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door Kringloop de Grootste Bazaar te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
7.2 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 8 genoemde kosten.

Artikel 8. Niet-tijdige betaling

8.1 Bij niet-tijdige betaling zal  aan  Kringloop De Grootste Bazaar  de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom met een minimum van € 100,- (zegge: honderd euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.
8.2 Kringloop De Grootste Bazaar heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan Kringloop de Grootste Bazaar die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het verkochte onmiddellijk of later opnieuw in verkoop te brengen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.
8.3 De koper is verplicht de koopprijs op de door Kringloop De Grootste Bazaar aangegeven wijze op de bankrekening van Kringloop De Grootste Bazaar vóór de aflevering te voldoen. Met betrekking tot elektrische artikelen geldt een garantietermijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van toewijzing.

Artikel 9. Ophaaltermijn

9.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door Kringloop de Grootste Bazaar  aan te geven termijn. Behoudens het recht van Kringloop De Grootste Bazaar een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf Kringloop de Grootste Bazaar werkdagen na de toewijzing aan de koper.
9.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing. Na het verstrijken van voornoemde termijn van 5 Kringloop de Grootste Bazaar werkdagen is koper een vergoeding per dag verschuldigd voor opslag en verzekering per artikel van € 0,50 bij gebruik van < 1 m2 en € 1,– bij gebruik van <> 1 m2 voor elke m2.

Artikel 10. Aansprakelijkheid Kringloop De Grootste Bazaar

10.1 Kringloop De Grootste Bazaar is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kringloop De Grootste Bazaar en/of door  Kringloop De Grootste Bazaar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
10.2 In geen geval is  Kringloop De Grootste Bazaar aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
10.3  Kringloop De Grootste Bazaar is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de verkochte goederen worden geshowd en/of afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kringloop De Grootste Bazaar en/of door Kringloop De Grootste Bazaar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van  Kringloop De Grootste Bazaar gedekt.
10.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen van Kringloop De Grootste Bazaar geschiedt op eigen risico.

Artikel 11. Diversen

11.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en  Kringloop De Grootste Bazaar vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling (en) benaderen.
11.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen Kringloop De Grootste Bazaar en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, behoudens het recht van de  Kringloop De Grootste Bazaar om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

 

Bezorgingsvoorwaarden Kringloop De Grootste Bazaar

Artikel 1. Het volledige aankoopbedrag dient te zijn voldaan voordat er een afspraak voor de bezorging kan worden gemaakt.

Artikel 2. De transportkosten dient u indien nog niet voldaan, contant aan de chauffeur te voldoen (dit kan een externe vervoerder zijn).

Artikel 3. Goederen worden geleverd door de voordeur, op de begane grond. Indien er een lift aanwezig is bezorgen we tot na de drempel in de woning (indien de afmetingen dit toelaten).

Artikel 4. Na de eerste drempel vervalt de garantie en is het verder verplaatsen van de goederen voor uw eigen risico.

Artikel 5. Het eventueel laten demonteren van goederen kan uitsluitend in overleg vóór de bezorgafspraak gemaakt wordt. Wanneer u ervoor kiest de goederen te laten demonteren, is dit op uw eigen risico en kan Kringloop de Grootste Bazaar niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 6. Voor het monteren en demonteren van goederen die geleverd worden, zal de chauffeur €15,00 per kwartier rekenen. Deze dient u vooraf contant te voldoen aan de chauffeur.

Artikel 7. Als u op het afgesproken door ons aangegeven tijdstip niet thuis blijkt te zijn, kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt bij het opnieuw voldoen van de transportkosten.

Artikel 8. Indien de bezorging door overmacht ter plekke niet op een normale wijze kan worden uitgevoerd, krijgt u het aankoopbedrag retour minus de transportkosten en 21% van het totale aankoopbedrag.

Artikel 9. Indien u goederen heet welke u door Kringloop de Grootste Bazaar opgehaald wilt hebben wanneer uw gekochte spullen worden gebracht, dient u dit kenbaar te maken bij het maken van de bezorgafspraak. De chauffeurs beslissen uiteindelijk of deze goederen wel of niet geaccepteerd worden, afhankelijk van de staat hiervan.

Artikel 10. Indien goederen via de trap naar een andere verdieping moeten, kan dat in overleg met de chauffeur en zal de chauffeur hiervoor een extra vergoeding moeten rekenen.

 

Voorwaarden gebruik Website

Artikel 1. Toegang

Kringloop De Grootste Bazaar verleent u hierbij toegang tot www.degrootstebazaar.nl, hierna te noemen “de Website”, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kringloop De Grootste Bazaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Artikel 2. Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Kringloop De Grootste Bazaar spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website getoonde goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kringloop De Grootste Bazaar. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kringloop De Grootste Bazaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 3. Auteursrechten

Alle rechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen op de Website liggen bij Kringloop De Grootste Bazaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kringloop De Grootste Bazaar.